Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Title Image

Ochrana osobních údajů

domů  /  Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

týkající se využívání obchodních služeb poskytovaných elektronickou cestou společností CEUMED s.r.o. 

 1. Údaje, kontaktní údaje správce osobních údajů

Obchodní jméno: CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /CEUMED obchodní a poskytovatelská společnost s ručením omezeným/
Sídlo: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.
IČO: 01-09-897076
Statistický kód: 14284986-4618-113-01.
DIČ: 14284986-2-41.
Bankovní spojení: OTP Bank Nyrt., Severovýchodní region, pobočka banky v Debrecenu, Pásti u. 1-3, číslo účtu: 11738008-21454772
Telefon: 06-1-237-0005
E-mail: [email protected]
Zastupuje: Ildikó Balázsi, jednatelka

2./ Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje lze zpracovávat výhradně pro stanovené účely, pro vykonávání práv a v zájmu plnění příslušných povinností. Proces zpracovávání údajů musí ve všech fázích splňovat účel zpracovávání osobních údajů, shromažďování a zpracovávání osobních údajů musí být korektní a zákonné.

Zpracovávat lze výhradně takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci účelu zpracovávání osobních údajů a vhodné k dosažení daného záměru. Osobní údaje je možné zpracovávat výhradně v rozsahu potřebném k dosažení daného cíle a po k tomu nezbytnou dobu.

Osobní údaje si v průběhu zpracovávání údajů uchovávají tuto kvalitu, dokud je kontakt se subjektem údajů obnovitelný. Kontakt se subjektem údajů je obnovitelný v případě, kdy správce osobních údajů má k dispozici takové technické podmínky, které jsou potřebné k obnovení.

V průběhu zpracovávání osobních údajů je zapotřebí zajistit přesnost, úplnost osobních údajů a dále – je-li to vzhledem k účelu zpracovávání osobních údajů zapotřebí – aktuálnost údajů, respektive je nutné zajistit, aby identifikace subjektu údajů byla možná jen po dobu, která je nezbytně nutná k účelu zpracovávání osobních údajů.

3./ Účel zpracovávání osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů prováděné dodavatelem je založeno na dobrovolném souhlasu uděleným spotřebitelem.

Dodavatel je oprávněn osobní údaje zadané spotřebitelem použít výhradně pro účely uzavření smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem, pro vymezení obsahové stránky, provedení změn a plnění této smlouvy.

Toto prohlášení se týká ochrany osobních údajů spotřebitele, které nejsou určeny ke zveřejnění, ale byly poskytnuty k dispozici dodavateli. Jestliže kterákoli osoba z vlastního rozhodnutí zveřejní své osobní údaje anebo část svých osobních údajů, pak na takové informace se účinnost tohoto prohlášení nevztahuje. Správcem poskytnutých osobních údajů je dodavatel.

Osobní údaje předané spotřebitelem dodavateli dodavatel bez svolení spotřebitele neposkytuje třetím osobám.

Jestliže orgány disponující příslušným oprávněním požádají způsobem předepsaným právními předpisy dodavatele o poskytnutí osobních údajů, pak dodavatel – splňujíce tak svou povinnost vyplývající ze zákona – předá požadované údaje, které má k dispozici.

Dodavatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů spotřebitelů – jak v průběhu síťové komunikace (tedy zpracovávání osobních údajů on-line), tak v průběhu uchovávání, zajištění bezpečnosti osobních údajů (tedy zpracovávání osobních údajů off-line). Přístup k osobním údajům mají výhradně takové osoby, které pracují na příslušných pracovních pozicích.

4./ Právní důvody zpracovávání osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě dobrovolného prohlášení uživatelů webových stránek přístupných na internetové adrese www.ceumedika.hu, učiněného po důkladném obeznámení se se všemi příslušnými informacemi, přičemž toto prohlášení zahrnuje výslovný souhlas uživatelů s použitím jejich osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek.

Právní důvody zpracovávání osobních údajů:

 • dobrovolný souhlas subjektu údajů podle ustanovení § 5, odstavce (1), písmene a) zákona číslo CXII z roku 2011 o právu na sebeurčení a o svobodném přístupu k informacím,
 • ustanovení § 13/A zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodních službách a některých otázkách souvisejících s informační společností,
 • ustanovení § 5, odstavce (1) zákona číslo CXIX z roku 1995 o zpracovávání jmenných a adresných údajů určených pro účely průzkumu a bezprostředního obchodního zisku.

5./ Osoby oprávněné ke spravování a zpracovávání osobních údajů

Oprávnění ke spravování a zpracovávání osobních údajů za účelem uzavření smlouvy, vymezení obsahové stránky, provedení změn a plnění této smlouvy má výhradně dodavatel a zaměstnanci dodavatele, dále v rozsahu potřebném k realizaci přepravy zboží pak přepravce a osoby, které jsou přepravcem k této činnosti pověřeny, respektive zaměstnanci přepravce.

6./ Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Kategorie osobních údajů zpracovávaných správcem osobních údajů

 • jméno spotřebitele,
 • uživatelské jméno,
 • vlastní e-mailová adresa,
 • heslo,
 • fakturační adresa (jméno, název ulice, číslo popisné, obec, poštovní směrovací číslo),
 • doručovací adresa (jméno, název ulice, číslo popisné, obec, poštovní směrovací číslo),
 • telefonní číslo

7./ Doba zpracovávání osobních údajů

Dobou zpracovávání osobních údajů je doba trvání vztahu mezi spotřebitelem a dodavatelem anebo doba, dokud spotřebitel neodvolá svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Doba zpracovávání osobních údajů začíná datem podání objednávky spotřebitelem. Údaje poskytnuté dobrovolně spotřebitelem budou neprodleně vymazány v případě, kdy smlouva nebude uzavřena, respektive kdy smlouva bude zrušena. Údaje spotřebitele budou dále neprodleně vymazány i v takovém případě, kdy spotřebitel odvolá své prohlášení týkající se zpracovávání osobních údajů. Vymazáním osobních údajů končí doba zpracovávání osobních údajů.

Dodavatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje, neustanovuje-li zákon jinak, za účelem splnění svých právních povinností nebo za účelem uplatnění oprávněného zájmu dodavatele nebo třetí osoby – je-li uplatnění takového zájmu v poměru s omezením práva na ochranu osobních údajů – i bez zvláštního souhlasu, respektive i po odvolání souhlasu spotřebitele.

 1. Předávání osobních údajů a osoby oprávněné k přístupu k osobním údajům

Dodavatel se souhlasem spotřebitele předává osobní údaje za účelem uzavření smlouvy, vymezení obsahové stránky, provedení změn a plnění této smlouvy svým zaměstnancům, dále v rozsahu potřebném k realizaci přepravy zboží pak přepravci a jeho zaměstnancům, respektive osobám, které jsou přepravcem k této činnosti pověřeny a které mají oprávnění k přístupu k osobním údajům.

9./ Práva subjektů údajů a možnosti právního opravného prostředku

Osoba poskytující své osobní údaje je oprávněna po správci osobních údajů požadovat níže uvedené informace

 • informace o zpracovávání osobních údajů,
 • opravu svých osobních údajů, dále
 • vymazání nebo omezení zpracovávání svých osobních údajů – s výjimkou případů povinného zpracovávání osobních údajů.

Osoba poskytující své osobní údaje je oprávněna vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů,

 • jestliže je zpracovávání nebo předávání osobních údajů potřebné výhradně pro účely plnění právních povinností správce osobních údajů nebo k uplatnění oprávněných zájmů správce osobních údajů, příjemce osobních údajů nebo třetí osoby, vyjma případů povinného zpracovávání osobních údajů,
 • jsou-li osobní údaje používány nebo předávány za účelem bezprostředního získání obchodního zisku, průzkumu veřejného mínění nebo vědeckého zkoumání, dále
 • v jiných případech stanovených zákonem.

Subjekt údajů je oprávněn obrátit se na soud v případě porušení svých práv, dále v případě, kdy v souvislosti s námitkou vnesenou proti zpracovávání svých osobních údajů nesouhlasí s rozhodnutím správce údajů. Soud v takových záležitostech koná přednostně.

Rozhodnutí sporu náleží do kompetence soudu. Soudní spor lze zahájit – podle volby subjektu údajů – u soudu příslušného podle místa bydliště nebo pobytu subjektu údajů.

10./ Rejstříkové číslo správce osobních údajů

NAIH-78393/2014

 1. Prohlášení o udělení souhlasu ke zpracovávání osobních údajů

Společnost Ceumed s.r.o. provozující e-shop se jako správce osobních údajů zavazuje, že veškeré osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci používání e-shopu, bude zpracovávat v souladu s ustanoveními zákona číslo CXII z roku 2011 o právu na sebeurčení a o svobodném přístupu k informacím. Poskytne-li spotřebitel jakýkoli svůj osobní údaj správci osobních údajů, tímto zároveň uděluje svůj souhlas k tomu, aby správce osobních údajů použil tyto údaje pro účely vyřízení objednávek, přepravy objednaných zásilek, dále pro účely vedení a spravování databáze související s provozováním e-shopu, udržování kontaktů, odesílání zboží, zadávání fakturačních údajů a zásilkové činnosti, a to do doby, dokud subjekt údajů nepožádá o výmaz svých osobních údajů.